iDop Leenderstrijp

In 2009 heeft BRO dorpsavonden georganiseerd, welke als basis hebben gediend voor het iDOP. In 2010 werd duidelijk dat het iDOP niet meer in aanmerking zou komen voor provinciale subsidie. Toch hebben de kernraad Leenderstrijp en de gemeente Heeze-Leende besloten om het iDOP in uitvoering te nemen. Hiervoor werd de hulp van het SRE ingeroepen. Op 8 februari 2011 is daarom tijdens een bijeenkomst voor alle bewoners van Leenderstrijp het iDOP formeel aangeboden aan de bevolking om hier mee aan de slag te gaan. Het plan: ‘samen aan de slag met Leenderstrijp’ was hiermee geboren. In overleg met de kernraad en de gemeente Heeze-Leende werd besloten om zes kansrijke en belangrijke projecten ook echt te gaan realiseren. Het zijn de volgende projecten:

 • De pleintjes
 • AED’s
 • Virtueel Plein
 • Starterswoningen
 • Verkeer
 • School

Het project AED’s is inmiddels al gerealiseerd. In de overige projecten zijn inmiddels belangrijke stappen gemaakt.

Stand van zaken

De Pleintjes

De plannen voor de herinrichting van de pleintjes zijn klaar en er wordt al hard aan gewerkt om deze uit te voeren. Vanuit Leende zal er duidelijk met bebording de parkeergelegenheid worden aangegeven en op deze parkeerplaatsen komen informatieborden te staan waarop de startpunten van wandel en fietsroutes worden aangegeven. Ook zullen hierop de Hospes de winkel en campings te zien zijn. Op het pleintje bij de winkel zullen nostalgische vuilnisbakken komen die ook in het ophaalschema van de gemeente komen. Er wordt een heg geplaatst rondom de electriciteitskast. Tevens worden alle gaten gedicht en zal het gehele pleintje belucht worden om het regenwaterafvoer beter de regelen. Ook zal er een voet voor de kerstboom komen.


AED’s

Sinds 1 1/2 jaar hangt er een AED (Externe Hart Defibrillator) bij het winkeltje. Heel goed, want het starten van een reanimatie binnen 6 minuten is cruciaal en kan levens redden. Maar….

Hoe werkt dat dan, in geval van nood?    

Nadat door een bewoner 112 is gebeld en er door de meldkamer is geconstateerd dat het om een reanimatie gaat, wordt vanuit de meldkamer het AED-Alert systeem opgestart. Na het uitsturen van de ambulance wordt AED-Alert geactiveerd. Het systeem zoekt in een straal van maximaal 1000 meter rondom de postcode en het huisnummer van de locatie van het slachtoffer naar ingeschreven “burgerhulpverleners”. Deze krijgen dan per sms een oproep met instructies. Van belang dus dat Leenderstrijp over voldoende burgerhulpverleners, ofwel opgeleide en geregistreerde AED’ers, beschikt!

Na de plaatsing van de AED bij het winkeltje zijn er verschillende bewoners van Leenderstijp opgeleid tot AED’er. Hoog nodig, want uit bovenstaande tekst blijkt dat de aanwezigheid van een AED heeft vooral zin heeft als er mensen in de buurt zijn die die het apparaat vlot kunnen bedienen en daarnaast ook de techniek van hartmassage en beademing beheersen. Mensen die zich willen aanmelden om ook een AED cursus te volgen kunnen zich melden bij Caroline Steenberghe (lid kernraad Leenderstrijp; csteenberghe@gmail.com). Na het volgen van de cursus kan men zich registreren als burgerhulpverlener.


Virtueel plein

Ook het virtueel plein is afgerond (u bevindt zich er namelijk op). Bjorn Löring, een stagiair van het SRE heeft deze taak op zich genomen. Zoals u waarschijnlijk hebt gemerkt is de site nog niet helemaal compleet en/of zijn er nog losse eindes, hier wordt aan gewerkt door het buurtschap, wat het virtueel plein vanaf nu beheert.


Starterswoningen 

Naar aanleiding van het Integraal DorpsOntwikkelingsPlan (IDOP) dat is opgesteld in samenwerking met de Kernraad wordt er op dit moment hard gewerkt aan een viertal starterswoningen aan de Sint Jan Babtistastraat op Strijp. Het is tijd om u bij te praten over de stand van zaken rond deze woningen. De woningen worden gebouwd in een zgn. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), hetgeen zoveel betekend als dat de uiteindelijke bewoners ook de ontwikkelaars van de woningen zijn. Zij hebben dus, binnen de gestelde kaders, voor een groot deel zelf in de hand wat voor woningen er komen, en hoe die worden gerealiseerd.

Daarvoor is een vereniging opgericht die bestaat uit een viertal jonge mensen uit Strijp die zelf tot nog toe zeer succesvol aan de slag zijn gegaan en al een prachtig ontwerp hebben gemaakt. Daarvoor worden zij begeleid door een professioneel adviesbureau en een zelf geselecteerde architect.

Er wordt naar gestreefd om de woningen in een gebouw te maken met de vorm en uitstraling van een langgevel-boerderij. Als alles mee zit zal medio februari de omgevingsvergunning worden aangevraagd en kan er na de bouwvakvakantie worden gestart met de bouw. De aannemer wordt door ook de leden zelf geselecteerd. De grond waarop de woningen worden gebouwd wordt bouwrijp gekocht van de gemeente, die deze CPO ziet als een testtraject voor meerdere CPO’s ergens anders in de gemeente.

Het is interessant om te zien hoe deze jongeren tot een prachtig resultaat komen en deze gelegenheid met beide handen aanpakken om voor zich zelf een mooie en betaalbare woning te realiseren. Wij als kernraad zijn dan ook trots dat we dit in onze kern zien gebeuren.

Wellicht bent u in de gelegenheid om verdere informatie op de nieuwe website van Strijp te bekijken, echt het is de moeite waard!

 

Verkeer  

De werkgroep heeft thans zeer regelmatig overleg met de gemeente over met name de volgende onderwerpen:

 • Behoud busverbinding 173 en behoud buurtbus
 • Fietspad naar Valkenswaardseweg (in overleg met Staatsbosbeheer)
 • Gladheidsbestrijding
 • Ontsluiting Strijp & Leende/ochtendfile (samen met Dorpsraad Leende)
 • Kwaliteit wegen (gaten/bermen/betonblokken)
 • School en verkeersveiligheid
 • Kluifrotonde
 • Verlichtingsplan.

Als commissie stellen wij het zeer op prijs verdere suggesties/aanvullingen te mogen ontvangen

Overleg met Staatsbosbeheer en de gemeente

April 2012

Namens de werkgroep verkeer Leende Strijp hebben Frank Verbeek en Matthijs Veldhuizen op 14 maart overleg gevoerd met Staatsbosbeheer en de gemeente over verbeterpunten voor het Strijperpad. De gesprekken verliepen uiterst vriendelijk en opbouwend.

We hebben afgesproken dat Staatsbosbeheer een offerte opvraagt bij Reiling voor de verbreding van het Strijperpad. Na ontvangst hiervan zullen we nader overleg hebben met Staatsbosbeheer, de gemeente en mogelijk de SRE om te kijken of er mogelijkheden zijn om de financiering van deze verbreding rond te krijgen.

Staatsbosbeheer gaf aan dat wat hen betreft het opnemen van het Strijperpad in het strooischema bij gladheidsbestrijding niet op bezwaren stuit (slechts bij gladheid, niet preventief). De veiligheid van de fietsers staat hier wat hen betreft bovenaan. Afgesproken is dat de gemeente zal kijken of en in welke mate dit opgenomen kan worden in de reguliere gladheidbestrijding.

Ten aanzien van eventuele verlichting van het Strijperpad gaf Staatsbosbeheer duidelijk aan dat men hier geen voorstander van is. Slimme oplossingen, bijvoorbeeld verlichting die alleen brand bij passanten (middels een sensor), kunnen wel altijd voorgelegd worden.

We blijven in overleg en houden u allen op de hoogte,

Matthijs Veldhuizen

Het gehele iDOP van Leenderstrijp vindt u hier.