Author: Leenderstrijp

Informatieavond Kernraad over Energietransitie, Omgevingsvisie en Enquête

De Kernraad Leenderstrijp heeft onlangs een enquête gehouden om meningen te peilen over de Energietransitie in Leenderstrijp. Het volgende bericht is vervolgens uitgegaan naar allen die zich geabonneerd hebben op de nieuwsbrieven van Buurtschap Strijp.

‘Beste lezer van de Nieuwsbrieven Leenderstrijp,

In deze nieuwsbrief ontvang je de algemene conclusies uit de onlangs gehouden Energie Enquête.

Allereerst iedereen hartelijk dank voor de 106 personen die onze Energie Enquête ingevuld en opgestuurd hebben!.

De resultaten ervan leiden tot de volgende belangrijkste conclusies: 

  • Er is bereidheid in Leenderstrijp om mee te werken met de energietransitie. Dat wordt uitgesproken en ook in de praktijk gebracht door maatregelen die al genomen zijn en nog worden om het energieverbruik structureel te verminderen.
  • Bij het opwekken van (elektrische) energie wordt een zéér duidelijke voorkeur uitgesproken om bestaande woningen en bedrijfsgebouwen uit te rusten met zonnepanelen.
  • Opwekken van energie in Leenderstrijp met windmolens en grootschalige zonneparken wordt als onacceptabel beoordeeld.
  • Er is weinig animo om (financieel) te participeren in grootschalige opwekking.
  • Een eensgezind draagvlak (onder de inwoners van Leenderstrijp) voor te nemen stappen in de energietransitie wordt als essentieel gezien.

De kernraad zal de resultaten van de enquête, aanbieden aan leden van de Gemeenteraad.

Op 1 mei zal de kernraad daarnaast deelnemen aan de werkbijeenkomst voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering van 22 mei. 

Gelinkt aan dit bericht vindt u onze presentatie van de vergadering van afgelopen 19 april in Café De Hospes en bezocht door ongeveer 60 belangstellenden.

Behalve de resultaten van de energie enquête vindt u in de presentatie ook belangrijke informatie over de Omgevingswet, die in gaat op 1 januari 2024. 

 

Hartelijke groet,

De Kernraad Leenderstrijp.’

Paaseieren zoeken 2023

Zondag 2 april hebben de kinderen van Strijp weer een bezoek gehad van de paashaas. Bij de Riestenblik zijn zo ongeveer 50 kinderen samen met de paashaas in de kar achter de tractor gekropen om paaseieren te gaan zoeken. Het was even spannend of we net als voorgaand jaar weer vast zouden rijden, maar het is gelukkig allemaal goed gegaan. Er waren 4 veldjes met paaseieren voor verschillende leeftijdscategorieën. En er lagen ook 4 gouden paaseieren verstopt. De vinders van een gouden ei, Fem Joppen, Juul Hurkmans, Elske Bax en Lotte van Beekum, hebben een ijsbon gewonnen van ons Strijps winkeltje.
Terug bij de Riestenblik hebben alle kinderen chocolade eieren gekregen en was het nog een hee gezellige middag.

Paaseieren zoeken 2023

Zondag 2 april hebben de kinderen van Strijp weer een bezoek gehad van de paashaas. Bij de Riestenblik zijn ongeveer 50 kinderen samen met de paashaas in de kar achter de tractor gekropen om paaseieren te gaan zoeken.
Het was even spannend of we net als voorgaand jaar weer vast zouden rijden, maar gelukkig is het allemaal goed gegaan.
Er waren 4 veldjes met paaseieren voor verschillende leeftijdscategorieën. En er lagen ook 4 gouden paaseieren verstopt. De vinders van een gouden ei, Fem Joppen, Juul Hurkmans, Elske Bax en Lotte van Beekum, hebben een ijsbon gewonnen van ons Strijps winkeltje.
Terug bij de Riestenblik hebben alle kinderen chocolade eieren gekregen en was het nog een heel gezellige middag.

Voor meer foto’s: klik hier.

Ook een pannenkoekenfeest voor jong en oud in Leender-Strijp

LEENDERSTRIJP – De Nationale Pannenkoekendag wordt sinds 15 jaar jaarlijks gevierd en nu op vrijdag 17 maart. Inmiddels is de dag uitgegroeid tot een landelijke happening, omdat onze ouderen, zeker in deze tijd weleens extra in het zonnetje gezet mogen worden. Het is een feest dat jong en oud met elkaar verbindt.

Waarmee kan dat nu beter dan onder het genot van een zelfgebakken pannenkoek. Dit jaar werd dit voor het eerst verzorgd door groep 1 en 2 van de St Jansschool in Leenderstrijp samen met leden van de ouderraad en het kookteam van de D’n Herd van Streep, in het Bruukske.

De school heeft een gratis startpakket ontvangen van de organisatie, nl Tefal en Koopmans, met koksmutsen, tafelkleden, servetten en pannenkoekmix. De kinderen waren heel enthousiast. Wat hebben ze gewerkt! Er werd volop gebakken, de pannenkoeken werden lekker versierd en rondgebracht in het Bruukske en de aula van de school. Ook de koffie en thee ontbraken niet. De ouderen van Strijp genoten met volle teugen.

En de pannen worden natuurlijk bewaard voor het volgend jaar.

Tot slot allen bedankt.

Carnavalsoptocht 2023

Ook dit jaar heeft Buurtschap Strijp weer meegedaan met de carnavalsoptocht van De Lindse Blaos op 19 februari 2023.

Het thema dit jaar van het buurtschap was VOL D’ROP. Een grote groep jonge en oudere deelnemers uit Leenderstrijp heeft zich weer van haar beste kant laten zien.

Met veel kleur, prachtige kostuums, muziek, en een breed uitgewerkt thema trok de groep weer veel bekijks. En het resultaat was er ook naar. Een tweede prijs in de categorie Grote Groepen. Loon naar (vele avonden hard) werken!

Voor de foto’s: klik hier.

Brief Gemeente Heeze-Leende aan grondeigenaren over grootschalige energieopwekking.

Beste grondeigenaar,

Het zal u niet ontgaan zijn dat er volop wordt gezocht naar mogelijkheden voor eigen opwek van elektriciteit. Waar de zonnepanelen op het dak al vaak worden toegepast, is dat voor windmolens in onze gemeente nog niet zo vanzelfsprekend. Toch zult u ongetwijfeld al wel gehoord hebben dat grote commerciële producenten (ontwikkelaars) u of mensen in uw omgeving benaderen met de vraag of u uw grond ter beschikking wilt stellen voor het plaatsen van een windmolen of voor zonnepaneelvelden. Deze brief is bedoeld om u te informeren wat de voor- en nadelen daarvan zijn en om u ook een alternatief kenbaar te maken, waar de gemeente momenteel aan werkt.

Ontwikkelaars
Bij de gemeente is bekend dat er diverse ontwikkelaars grondbezitters (vooral agrarische ondernemers) benaderen om hen via een verkooppraatje een contract te laten tekenen voor het plaatsen van windmolens en zonnepaneelvelden op hun gronden. Het advies van de gemeente is om te wachten met tekenen van contracten tot vaststelling van het duurzaamheidsbeleid. Dan is er meer duidelijkheid of op uw gronden grootschalige opwek van duurzame energie kan plaatsvinden.

Waarom wachten

De gemeente Heeze-Leende denkt anders, dan andere gemeenten in onze regio. De gemeente Heeze-Leende heeft een landschap waar iedereen trots op is en waar wij zuinig op moeten zijn. Windmolens en zonnepaneelvelden gaan ons landschap veranderen. Daarom is het belangrijk dat als er windmolens en zonnepaneelvelden komen, dat ze komen waar ze het best passen in het landschap. Waar dan? Deze keuze maken wij samen!!

Dat we energie moeten opwekken en hoeveel staat vast. Een van de afspraken uit het klimaatakkoord is om in 2030, 35 miljard kilowattuur (35 TWH) elektriciteit op te wekken door windmolens en zonnepanelen. Meer informatie kunt terug vinden op de website www.klimaatakkoord.nl

Maar waar komen de zonnepanelenvelden te liggen en waar komen de windmolens te staan? Goede vraag.

Regionale Energie Strategie (RES)
Nederland is verdeeld in 30 RES-regio’s. Via het opstellen van een Regionale Energie Strategie hebben de 30 RES-regio’s aangegeven hoeveel zij gaan bijdragen aan de hoeveelheid op te wekken energie. De gemeente Heeze-Leende ligt in de RES-regio Metropool Regio Eindhoven (MRE). De RES-regio MRE draagt 2 TWH bij (van de 35). Dit staat in de Regionale Energie Strategie 1.0 (RES 1.0). In de RES 1.0 staan zoekgebieden waar windmolens en zonnepanelenvelden kunnen komen. De RES 1.0. en meer informatie is terug te vinden op de website www.energieregiomre.nl.

De zoekgebieden zijn gekozen door te kijken waar huidige wet- en regelgeving het toestaat. Binnen de gemeente Heeze-Leende liggen zoekgebieden. Een verschil met andere zoekgebieden in andere gemeenten is dat niet is aangegeven of de zoekgebieden alleen voor windmolens zijn, of alleen voor zonnepanelen of voor beiden. Dat heeft een reden.

Proces gemeente Heeze-Leende

Zoals gezegd, vindt Heeze-Leende het belangrijk dat windmolens en zonnepanelen komen, waar ze het best passen in het landschap. Waar dan? Deze keuze maken we samen!!

Klimaatraadpleging
Inwoners en ondernemers hebben recent via de klimaatraadpleging hun mening kunnen geven over onder andere de opwek van duurzame energie door windmolens, zonnepanelen en biogas.

Omgevingstafel landschap en energie
Via de omgevingstafel landschap en energie hebben belangenverenigingen zoals de dorpsraden Leende en Sterksel, de kernraad Leenderstrijp, ZLTO, IVN Brabantslandschap, Waterschap De Dommel, Staatsbosbeheer ect. advies gegeven aan de gemeente.

Ambitie van de gemeenteraad
De gemeenteraad heeft een ambitie uitgesproken om minimaal zoveel duurzame energie op te wekken binnen de gemeente Heeze-Leende, als heel gemeente Heeze-Leende verbruikt. Maar bij voorkeur 2x zoveel opwekken met als voorwaarde dat de productie van biogas in Sterksel meetelt. Samen met de dorpsraden van Sterksel en Leende, kernraad Leenderstrijp en de Energiecoöperatie Opgewekt Heeze-Leende is de ambitie vertaald naar de hoeveelheid windmolens en/of hectaren zonnepaneelvelden die daarvoor nodig zijn.

Coöperatieve aanpak

Alle opgehaalde informatie wordt gebruikt om het duurzaamheidsbeleid te actualiseren. De bedoeling is dat het duurzaamheidsbeleid de kaders bepaalt waar en hoe opwekking van grootschalige duurzame energie kan plaatsvinden in de gemeente Heeze-Leende. Daarbij is het realiseren van grootschalige opwek door een coöperatieve aanpak een onderwerp. De gemeente streeft ernaar om zoveel mogelijk van de financiële opbrengsten van windmolens en zonnepanelen te laten teruggaan naar de inwoners van Heeze-Leende en niet naar de ontwikkelaars. De inwoners hebben ten slotte de lasten. De verwachting is dat de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2023 een besluit neemt over het nieuwe duurzaamheidsbeleid.


Advies gemeente

Het advies van de gemeente is om te wachten met tekenen van contracten tot vaststelling van het duurzaamheidsbeleid. Dan is er meer duidelijkheid of op uw gronden grootschalige opwek van duurzame energie überhaupt kan plaatsvinden. Mocht u toch interesse hebben dan is het advies om het contract eerst juridisch te laten bekijken zodat u weet wat de consequenties zijn. Een van de consequenties is zeker dat u wat geld verdient, maar de ontwikkelaars het meest.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar bijgaande website: https://www.heeze-leende.nl/energietransitie. Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer M. Hendrikx, 040-2241434 of m.hendrikx@heeze-leende.nl.